Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY JEDNA STOPA

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.1stopa.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.1stopa.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť :

Ing. Ján Ľupták - Jedna stopa 

Skliarovo 415
962 12 Detva

IČO: 36870951
DIČ: 1020046929
IČ pre DPH: SK1020046929
Živnostenský register č. 604-7368

Číslo účtu:

• Všeobecná úverová banka (VÚB) - IBAN: SK30 0200 0000 0013 3312 3951

Adresa prevádzky E-Shopu

CYKLOŠPORT - Jedna stopa
Lúčna štvrť 1680
962 12 Detva

Telefón: 045 / 238 01 31
Mobil: 0915 107 711
e-mail: info@1stopa.sk

1.2 Kupujúcim je každá fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO), ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá FO alebo PO, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu www.1stopa.sk a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.


2. OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné) alebo telefonické. Predmetom nákupu je tovar uvedený v objednávke. Predávajúci sa zaväzuje, že svojim zákazníkom zasiela tovar v bezchybnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúcimi daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, riadne vybavené návodom na obsluhu. Prosíme Vás, aby ste do objednávkového formulára uvádzali presné a pravdivé údaje. Po odoslaní formulára, obdržíte e-mail o potvrdení objednávky.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, e-mailom alebo telefonicky. Po záväznom potvrdení len v prípade ak ešte tovar nebol vyskladnený. Ak kupujúci stornuje objednávku po vyskladnení je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci nemohol objednávku záväzne potvrdiť (chybne vyplnený formulár, nedostupný...)
Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo nie je možné tovar dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami.

 

 4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od zakúpenia tovaru v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). V tomto prípade je kupujúci povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať predávajúcemu nasledovné:
- písomné odstúpenie od zmluvy formou priloženého formulára -> www.1stopa.sk/kniznica/formular.doc
- tovar spolu s príslušenstvom vrátanie dokumentácie (záručný list, návod...)
- tovar musí byť v originálnom obale, nepoužitý a nepoškodený
- doklad o kúpe (faktúra)
Tovar zasielajte na adresu CYKLOŠPORT – Jedna stopa, Lúčna štvrť 1680, 962 12 Detva. Odporúčame tovar poslať doporučene a poistený, na dobierku zásielky nepreberáme.
Kupujúcemu budú finančné prostriedky vrátane dopravy (vracia sa najnižšia hodnota ponúkanej dopravy) zaslané späť na číslo účtu zadaného kupujúcim a to 14 dní.
V prípade, že kupujúci vráti predávajúcemu tovar použitý, neúplný alebo poškodený predávajúci má nárok na náhradu škody a to výške hodnoty opravy tovaru.
V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim z dôvodu dodania tovaru, ktorý nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúci.
Ak kupujúci nesplní pri odstúpení od kúpnej zmluvy niektorú povinnosť, odstúpenie sa pokladá za neplatné a predávajúci nemusí vrátiť kupujúcemu cenu za tovar.

5. PLATBA ZA TOVAR, PREPRAVNÉ A DODANIE TOVARU

Našim zákazníkom ponúkame tri najrozšírenejšie spôsoby platby za tovar:
• Dobierka - tovar je zaplatený pri prevzatí kuriérovi

• Prevodom na účet - celkovú sumu za tovar uhradí zákazník vopred na náš účet v eurách (EUR). Po uhradení a následnom prijatí sumy na náš účet za Vami objednaný tovar, Vám bude tento tovar expedovaný najneskôr do 2 pracovných dní.
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 1333123951
Kód banky: 0200

Do bankového príkazu vždy uvádzajte:
Variabilný symbol: číslo objednávky
Poznámka pre prijímateľa: meno objednávajúceho
• Platba pri osobnom odbere pri odbere tovaru na našej predajni.

Našim zákazníkom ponúkame nasledovné spôsoby prepravy a doručenia tovaru:
• Osobný odber na našej predajni: 0€

• Prepravnou spoločnosťou UPS 

balík do 10 kg – 7 €
balík do 20 kg – 11 €
balík do 30 kg – 20 €
balík nad 30 kg – individuálne

listová zásielka - 3,-

 


Zákazníkom ponúkame zľavu pri odbere tovaru :

- nad 100€ - 3%

• nad 300€ - 6%
• nad 900€ - 9%

Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20 % DPH.

Objednaný tovar z našej ponuky je odosielaný ihneď po pripísaní platby na účet. V prípade dobierky tovar zasielame ihneď, pokiaľ je dostupný na sklade, inak až po doplnení skladu (o dobe doručenia Vás ihneď informujeme pri zmene stavu objednávky na ,,POTVRDENÁ,,).
Termíny vybavenia objednávky sa pohybujú v rozpätí od 2-5 pracovných dní. Pri dlhšom termíne Vás na to upozorníme.


6. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí), spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
Záruka na výrobky sa poskytuje v dĺžke 24 mesiacov od dátumu doručenia.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru, alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
- primeraným znížením kúpnej ceny
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy
Najprv môže kupujúci požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.
Ak je predmetom reklamácie bicykel odobraný prostredníctvom zmluvného odberného miesta – maloobchodnej predajne, prípadné vady tovaru, ako aj predpredajný, záručný a pozáručný servis na tovar bude vybavovať zmluvné odberné miesto – maloobchodná predajňa.
POSTUP REKLAMÁCIE
Pri uplatňovaní reklamácie by mal kupujúci dodržať nasledujúci postup:
1. Kupujúci zašle e-mail, v ktorom uvedie kód a popis výrobku, číslo faktúry a popis závady.
2. Do 24 hodín (v pracovné dni) budú kupujúcemu zaslané informácie o ďalšom postupe.
3. Kupujúci zašle tovar na určenú adresu spolu s detailným popisom závady.

ORGÁN DOZORU:
Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

7 ALTERNATÍVNE RIEŠENIA SPOROV

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“)

1. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh na ARS“).

2. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh na alternatívne riešenie sporu môže kupujúci podať v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí konanie v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

 

Darčekové poukážky (certifikáty)
Darčekové poukážky (certifikáty) vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na nákup tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné náklady a iné poplatky.
Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH. Darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ju uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť finančnou formou, preplatok sa nevracia.
Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy za nákup tovaru, za ktorý kupujúci zaplatil darčekovou poukážkou, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekovej poukážky. (zaslaním darčekovej poukážky na adresu zadanej kupujúcim).


Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.1stopa.sk, spoločnosť ING JÁN ĽUPTÁK – JEDNA STOPA uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú v našom vlastníctve a sú umiestené v priestoroch spoločnosti. Servery nie sú pripojené k verejnej sieti, preto nemôže dôjsť k zneužitiu údajov treťou stranou. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a nebudeme ich ďalej spracovávať. V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov napíšte nám na e-mail obchod@1stopa.sk. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje. Náš e-shop nevyužíva na svoj chod súbory cookies.

 

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov. Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@1stopa.sk . Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok

V Detve 26. marca 2018